26 stycznia 2021

Prezydent Chin: Stwórzmy globalny zarząd, czeka nas świetlana przyszłość

(By VOA News [Public domain], via Wikimedia Commons )

Świat nie wróci do tego, czym był w przeszłości. Trzeba odważnie stawiać kroki naprzód, tworzyć globalny zarząd, by wdrażać Agendę zrównoważonego rozwoju  – przekonywał w ramach wirtualnego panelu Światowego Forum Ekonomicznego komunistyczny przywódca Chin, prezydent Xi Jinping.

 

25 stycznia rozpoczęło się wirtualne Światowe Forum Ekonomiczne, które potrwa do piątku. Otwarcie tegorocznej sesji powierzono chińskiemu przywódcy. Obok Xi Jinpinga mają przemawiać Władimir Putin czy Angela Merkel, Emmanuel Macron, ministrowie finansów Francji, Niemiec, specjalny wysłannik ds. klimatu prezydenta USA i wiele innych osobistości.

 

Prezydent Chińskiej Republiki Ludowej mówił o konsekwencjach pojawienia się „pandemii” i potrzebie budowania „wspólnej przyszłości.”

 

Historia idzie naprzód, a świat nie wróci do tego, czym był w przeszłości. Każdy wybór i każdy krok, jakiego dokonamy dzisiaj, ukształtują świat przyszłości. Ważne jest, abyśmy właściwie zajęli się czterema głównymi zadaniami stojącymi przed ludźmi naszych czasów – stwierdził Xi.

 

O jakich czterech zadaniach mówił? Po pierwsze domagał się zwiększenia koordynacji polityki makroekonomicznej i „wspólnego promowania silnego, trwałego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego na świecie.”

 

Kolejnym wyzwaniem jest wyzbycie się zimnowojennych uprzedzeń i „wspólne podążanie drogą pokojowego współistnienia, obopólnych korzyści i współpracy korzystnej dla wszystkich.”

Następne zadanie polega na likwidacji przepaści między krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się oraz „wspólnym zapewnieniu wszystkim wzrostu i dobrobytu.”

 

Czwarte zadanie dotyczy z kolei wspólnego stawienia czoła globalnym wyzwaniom oraz „tworzenia lepszej przyszłości dla ludzkości” poprzez ustanowienie w pierwszej kolejności globalnego zarządu zdrowia publicznego.

 

Chiński przywódca przypomniał, że przechodzimy przez najgorszą recesję od zakończenia II wojny światowej i po raz pierwszy dotyka ona wszystkich regionów. Załamały się globalne łańcuchy dostaw, łańcuchy przemysłowe, ucierpiał handel i inwestycje, a „wpompowane” biliony dolarów do gospodarki światowej w ramach pakietów pomocy humanitarnej nie sprawią, iż sytuacja się zmieni.

– Perspektywy pozostają niepewne. Musimy skupić się na aktualnych priorytetach i zrównoważyć reakcję na Covid oraz rozwój gospodarczy. Należy zwiększyć wsparcie polityki makroekonomicznej, by jak najszybciej wyciągnąć światową gospodarkę z recesji. Co ważniejsze, musimy spojrzeć poza horyzont i wzmocnić naszą wolę oraz determinację do zmiany. Musimy zmienić siły napędowe i modele wzrostu światowej gospodarki oraz ulepszyć jej strukturę, by wyznaczyć kurs na długotrwały, zdrowy i stabilny rozwój gospodarki światowej – przekonywał.

 

Przywódca komunistycznego kraju podkreślił, że trzeba wyzbyć się uprzedzeń ideologicznych i silnie ze sobą współpracować. – Żadne dwa liście na świecie nie są identyczne i żadne historie, kultury ani systemy społeczne nie są takie same. Każdy kraj jest wyjątkowy ze swoją własną historią, kulturą i systemem społecznym, i żaden nie jest lepszy od drugiego. Najlepsze kryteria to to, czy historia, kultura i system społeczny kraju pasują do jego szczególnej sytuacji, cieszą się poparciem ludzi, służą zapewnieniu stabilności politycznej, postępu społecznego i lepszego życia oraz przyczyniają się do postępu ludzkiego – dodał.

 

Xi Jinping stawia na różnorodność pozbawioną „arogancji, uprzedzenia i nienawiści”, bez narzucania hierarchii, własnej historii, kultury i systemu społecznego.

 

– Właściwy wybór to dążenie krajów do pokojowego współistnienia opartego na wzajemnym szacunku i poszerzaniu wspólnych płaszczyzn przy jednoczesnym odkładaniu różnic na bok, a także promocja wymiany i wzajemnego uczenia się. To jest sposób na nadanie impetu postępowi cywilizacji ludzkiej – wyjaśnił.

 

Prezydent stwierdził, że obecnie narastają nierówności i przepaść między Północą a Południem. – Zrównoważony rozwój stoi przed poważnymi wyzwaniami. W miarę jak kraje zmagają się z pandemią, ich ożywienie gospodarcze podąża rozbieżnymi trajektoriami, a przepaść Północ-Południe grozi dalszym pogłębieniem, a nawet utrwaleniem się. Kraje rozwijające się dążą do większych zasobów i przestrzeni do rozwoju oraz wzywają do silniejszej reprezentacji i głosu w globalnym zarządzaniu gospodarczym  – dodał.

 

Chiński lider ujął się za krajami rozwijającymi się, sugerując, że należy im zapewnić dobrobyt i stabilność, chronić ich uzasadnione interesy rozwojowe. Dlatego należy jego zdaniem „wzmocnić równe prawa, równe szanse i równe zasady, aby wszystkie kraje korzystały z szans i owoców rozwoju.”

 

Xi Jinping podkreślił,  że należy wzmocnić globalny zarząd zdrowiem publicznym, zwiększyć wysiłki, by „przeciwdziałać zmianom klimatycznym i promować zrównoważony rozwój”, który daje nadzieję na dobrą przyszłość ludzkości. Domagał się stąd globalnego działania, globalnej reakcji i globalnej współpracy.

 

Problemy, przed którymi stoi świat, są zawiłe i złożone. Wyjściem z nich jest wspieranie multilateralizmu i budowanie wspólnoty ze wspólną przyszłością dla ludzkości – zaznaczył, domagając się „zaangażowani w otwartość i integrację zamiast wykluczenia.”

 

Multilateralizm, o który apelował Xi Jinping ma w przyszłości przerodzić się w rozwiązywanie spraw międzynarodowych we „wspólne decydowanie wszystkich pracujących razem.”

 

Chiński lider przestrzegł przed wszczynaniem kolejnej „zimnej wojny”, „odrzucaniem innych, grożeniem im lub zastraszaniem, świadomym narzucaniem oddzielenia, zakłócaniem dostaw czy sankcjami oraz izolacją lub alienacją.” Takie działania pchają świat w kierunku konfliktów, które mogą zaowocować nawet konfrontacją.

 

– Nie możemy stawić czoła wspólnym wyzwaniom w podzielonym świecie, a konfrontacja doprowadzi nas do ślepej uliczki. Ludzkość wyciągnęła wnioski, doświadczyła tego na własnej skórze (…) Nie możemy powracać na ścieżkę przeszłości – stanowczo podkreślił.

 

– Właściwym podejściem jest działanie zgodnie z wizją społeczności ze wspólną przyszłością dla ludzkości. Powinniśmy stać na straży wspólnych wartości ludzkości, tj. pokoju, rozwoju, równości, sprawiedliwości, demokracji i wolności, wznieść się ponad ideologiczne uprzedzenia, uczynić mechanizmy, zasady i polityki naszej współpracy tak otwartymi i integracyjnymi, jak to tylko możliwe, oraz wspólnie chronić stabilność światowego pokoju. Powinniśmy zbudować otwartą gospodarkę światową, podtrzymać wielostronny system handlu, odrzucić dyskryminujące i wykluczające normy, zasady i systemy oraz usunąć bariery w handlu, inwestycjach i wymianie technologicznej. Powinniśmy wzmocnić G20 jako główne forum globalnego zarządzania gospodarczego, zaangażować się w ściślejszą koordynację polityki makroekonomicznej oraz utrzymywać stabilne i otwarte globalne łańcuchy przemysłowe i dostaw. Powinniśmy zapewnić prawidłowe funkcjonowanie światowego systemu finansowego, promować reformy strukturalne i zwiększać globalny popyt zagregowany, starając się dążyć do wyższej jakości i większej odporności globalnego rozwoju gospodarczego – radził prezydent, który kilka dni przed wygłoszeniem mowy zdecydował się na daleko idącą konfrontację, wysyłając kilkanaście myśliwców i bombowców w kierunku Tajwanu.

 

Chiński lider przedstawił się jako obrońca prawa międzynarodowego i zasad międzynarodowych. Ganił tych, którzy dążą do supremacji. – Starożytni Chińczycy wierzyli, że „prawo jest podstawą rządzenia”. Zarządzanie międzynarodowe powinno opierać się na zasadach i konsensusie osiągniętym między nami, a nie na nakazie jednego lub kilku. Karta Narodów Zjednoczonych to podstawowe i powszechnie uznawane normy regulujące stosunki międzypaństwowe. Bez prawa międzynarodowego i reguł międzynarodowych, które są tworzone i uznawane przez społeczność globalną, świat może wrócić do prawa dżungli, a konsekwencje byłyby katastrofalne dla ludzkości – mówił.

 

Xi Jinping bronił ONZ i jej agend, w których chińscy komuniści objęli czołowe stanowiska. Mówił o potrzebie obrony globalnego zarządzania za pośrednictwem ONZ i grupy G20, które powinny mieć zapewniony autorytet i skuteczność.

 

– Stosunki międzypaństwowe powinny być koordynowane i regulowane za pomocą odpowiednich instytucji i zasad – zaznaczył, przekonując, że odżegnuje się od polityki prężenia muskułów i próby narzucania swojej woli państwom słabszym.

 

Domagał się ustanowienia jasnych zasad i ścisłego ich przestrzegania przez wszystkiej kraje. – „Selektywny multilateralizm” nie powinien być naszą opcją – zaznaczył.

 

Xi Jinping wezwał do konsultacji i zaprzestania mieszania się jednych państw w  wewnętrzne sprawy innych krajów. Dialog i konsultacje to jedyne instrumenty  rozwiązywania nieporozumień. Zapewnił, że odrzuca antagonizm i konfrontację, czy to „w postaci zimnej wojny, gorącej wojny, wojny handlowej czy wojny technologicznej”, które ostatecznie zaszkodzą interesom wszystkich krajów i podważą dobrobyt wszystkich.

 

– Powinniśmy odrzucić przestarzałą mentalność związaną z zimną wojną i grą o sumie zerowej, przestrzegać wzajemnego szacunku i dostosowania oraz zwiększać zaufanie polityczne poprzez komunikację strategiczną. Ważne jest, abyśmy trzymali się koncepcji współpracy opartej na obopólnych korzyściach […]. Wszystkim krajom należy zagwarantować równe prawa do rozwoju, aby promować wspólny rozwój i dobrobyt. Powinniśmy opowiadać się za uczciwą konkurencją, taką jak konkurowanie ze sobą o doskonałość na polu wyścigowym, a nie pokonywanie się nawzajem na arenie zapaśniczej – tłumaczył.

 

Lider państwa realizującego tzw. chiński kapitalizm twierdził, że teraz jest czas na poważny rozwój i zasadniczą transformację. Wzywał do patrzenia w przyszłość i przestrzegania podstawowych wartości multilateralizmu.

 

Utrzymywał, że zmienia się krajobraz międzynarodowy i trzeba zreformować i ulepszyć globalny system zarządzania m.in. w oparciu o Światową Organizację Zdrowia (WHO) i Światową Organizację Handlu (WTO) oraz zreformować międzynarodowy system finansowy i walutowy. Konieczne jest określenie zasad globalnego zarządzania cyfrowego.

 

Xi Jinping jest gorącym orędownikiem realizacji Paryskiego porozumienia w sprawie zmian klimatu i „zielonego rozwoju,” które wymagają centralnego zarządzania i dystrybucji dochodów.

 

– Musimy nadal priorytetowo traktować rozwój, wdrażać Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i dopilnować, aby wszystkie kraje, zwłaszcza rozwijające się, miały udział w owocach globalnego rozwoju – stwierdził przywódca jednego z krajów najbardziej zanieczyszczających środowisko, który obiecał się pozbyć paliw kopalnych 10 lat później niż reszta świata.

 

– Po dziesięcioleciach wytężonych wysiłków Chińczyków Chiny są na dobrej drodze do zakończenia budowy umiarkowanie zamożnego społeczeństwa pod każdym względem. Osiągnęliśmy historyczne sukcesy w walce ze skrajnym ubóstwem i wyruszyliśmy w nową podróż w kierunku pełnego zbudowania nowoczesnego kraju socjalistycznego (…) będziemy podążać za nową filozofią rozwoju i wspierać nowy paradygmat rozwoju, którego podstawą będzie obieg krajowy, a obiegi krajowe i międzynarodowe będą się wzajemnie wzmacniać. Chiny będą współpracować z innymi krajami, by zbudować otwarty, integracyjny, czysty i piękny świat, który będzie cieszył się trwałym pokojem, powszechnym bezpieczeństwem i wspólnym dobrobytem – konkludował nawiązując do deklaracji programowych dotyczących tak zwanego zrównoważonego rozwoju.

 

Xi Jinping zaznaczył, że obecnie największym wyzwaniem jest zwalczenie choroby Covid-19 i powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa. – Dzieje się tak, ponieważ ludzie i ich życie zawsze muszą być stawiane na pierwszym miejscu – zapewniał przywódca, który prowadzi obozy reedukacyjne i więzi tysiące ludzi z byle powodu.

 

Xi Jinping jest gorącym orędownikiem współpracy w produkcji i dystrybucji szczepionek na całym świecie, a także globalizacji.

 

– Chiny będą nadal wdrażać strategię otwarcia, korzystną dla wszystkich. Globalizacja gospodarcza odpowiada na potrzebę wzrostu produktywności społecznej i jest naturalnym wynikiem postępu naukowego i technologicznego. Nikomu nie służy wykorzystywanie pandemii jako pretekstu do odwrócenia procesu globalizacji i wybrania protekcjonizmu oraz izolacji. Będąc od dawna zwolennikiem globalizacji gospodarczej, Chiny są zdecydowane kontynuować swoją fundamentalną politykę otwierania się. Chiny będą nadal promować liberalizację i ułatwienia w handlu i inwestycjach, pomagać w utrzymywaniu płynności i stabilności globalnych łańcuchów przemysłowych i dostaw, a także rozwijać wysokiej jakości inicjatywę  Pasa i Szlaku – dodał.

 

Chiny będą nadal promować zrównoważony rozwój. Chiny w pełni wdrożą Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Zrobią więcej na froncie ekologicznym, przekształcając i poprawiając swoją strukturę przemysłową i miks energetyczny w szybszym tempie oraz promując ekologiczny, niskoemisyjny styl życia i produkcji. Ogłosiłem, że celem Chin jest dążenie do maksymalnej emisji dwutlenku węgla przed 2030 r. i osiągnięcie neutralności węglowej przed 2060 r. Osiągnięcie tych celów będzie wymagało ogromnej ciężkiej pracy ze strony Chin. Wierzymy jednak, że kiedy w grę wchodzą interesy całej ludzkości, Chiny muszą wystąpić do przodu, podjąć działania i wykonać zadanie. Chiny już teraz opracowują plany działania i podejmują konkretne środki, aby zapewnić osiągnięcie wyznaczonych celów. Robimy to jako konkretne działanie na rzecz wspierania multilateralizmu i jako wkład w ochronę naszego wspólnego domu i realizację zrównoważonego rozwoju ludzkości – zaznaczył.

Zapewnił, że Pekin postawią na rozwój nauki, technologii i innowacji kluczowe dla nowego paradygmatu rozwoju.

 

– Chiny – mówił – będą nadal promować nowy typ stosunków międzynarodowych. Gra o sumie zerowej lub zwycięzca bierze wszystko nie jest filozofią przewodnią Chińczyków. Jako zagorzały zwolennik niezależnej zagranicznej polityki pokojowej, Chiny ciężko pracują, aby przez dialog łączyć różnice i rozwiązywać spory w drodze negocjacji oraz utrzymywać przyjazne i oparte na współpracy stosunki z innymi krajami na zasadzie wzajemnego szacunku, równości i wzajemnych korzyści. Jako niezłomny członek wspólnoty krajów rozwijających się, Chiny będą dalej pogłębiać współpracę Południe-Południe i przyczyniać się do wysiłków krajów rozwijających się na rzecz wyeliminowania ubóstwa, zmniejszenia zadłużenia i osiągnięcia większego wzrostu. Chiny będą aktywniej angażować się w globalne zarządzanie gospodarcze i dążyć do globalizacji gospodarczej, która będzie bardziej otwarta, sprzyjająca włączeniu społecznemu, wyważona i korzystna dla wszystkich.

 

Xi Jinping wezwał do  jedności, by tworzyć wspólną przyszłość na jednej Ziemi.

 

Podajmy sobie wszyscy ręce i pozwólmy multilateralizmowi oświetlić naszą drogę ku wspólnej przyszłości ludzkości – puentował.

 

Źródło: china.org.cn

 

AS

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

Udostępnij
Komentarze(46)

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie
Więcej komentarzy