3 listopada 2020

Szkoła żądała odebrania dziecka rodzicom. Instytut Ordo Iuris obalił fałszywe oskarżenia

(Fot. Daniel Dmitriew / FORUM)

Sąd Rejonowy w Wołominie orzekł, że nie istnieją żadne przesłanki uzasadniające konieczność interwencji we władzę rodzicielską rodziców trzynastolatka. Przyczyną wszczęcia wobec małżonków postępowania było pismo od dyrekcji szkoły, do której uczęszcza chłopiec. W skierowanym do sądu wniosku o wgląd w sytuację rodzinną ucznia wskazano, że dziecko miałoby być zaniedbywane przez rodziców. Przekazane informacje nie znalazły potwierdzenia w toku postępowania. Małżeństwo reprezentowali prawnicy z Instytutu Ordo Iuris.

 

Na skutek wniosku o wgląd w sytuację rodzinną, skierowanego przez szkołę do Sądu Rejonowego w Wołominie, wobec małżeństwa zostało zainicjowane postępowanie o ograniczenie władzy rodzicielskiej. Na czas postępowania sąd, dodatkowo, postanowił o objęciu rodziny nadzorem kuratora. Równolegle, w związku z informacjami przekazanymi przez szkołę, wobec rodziny została wszczęta procedura Niebieskiej Karty, wdrażana w przypadku podejrzenia występowania przemocy w rodzinie. Władze szkoły wskazywały na niepokojące, ich zdaniem, zachowanie ucznia. Potrzebę ingerencji we władzę rodzicielską uzasadniały również tym, iż, w ich ocenie, chłopiec miałby być zaniedbywany przez rodziców, argumentując to m.in. nieprzygotowaniem do zajęć. Dodatkowo, w toku postępowania, szkoła skierowała kolejne pismo do sądu, twierdząc, że, w jej opinii, małoletni znajduje się, rzekomo, w sytuacji zagrażającej mu od strony emocjonalnej i fizycznej oraz mającej negatywny wpływ na jego rozwój społeczny. Wskazywała również, że, zdaniem nauczycieli, rodzice trzynastolatka mieliby być niewydolni wychowawczo, a dziecko zaniedbane, co, zdaniem władz placówki, małżeństwo próbuje przykryć licznymi skargami na sposób funkcjonowania szkoły.

 

Rodzice zaś utrzymywali, że przyczyną działań podejmowanych przez szkołę, które doprowadziły do zainicjowania postępowania w przedmiocie ich władzy rodzicielskiej, był konflikt pomiędzy szkołą a ojcem chłopca. Wskazywali, że wywiązują się oni z obowiązku edukacji syna i wspierają jego prawidłowy rozwój. Chłopiec systematycznie uczęszcza na lekcje, uczy się chętnie i z zainteresowaniem poznaje nowe dziedziny, odznacza się dobrymi wynikami w nauce. Rodzice zapewniają mu udział w dodatkowych zajęciach pozwalających na pogłębianie jego pasji. Małoletni miał także zagwarantowaną należytą opiekę medyczną. Z uwagi na występowanie u niego stanów lękowych, których źródła rodzice upatrywali w zdarzeniu, do którego doszło w szkole, małoletni pozostawał pod stałą opieką psychologiczną.

 

W toku postępowania stanowisko rodziców zostało potwierdzone przez sprawozdania kuratora, który podkreślał, że, w jego ocenie, nie występują żadne nieprawidłowości w wykonywaniu władzy rodzicielskiej nad chłopcem. Według kuratora, widoczne były prawidłowe, serdeczne relacje pomiędzy członkami rodziny. Małoletni nie przejawiał oznak zaniedbania, a rodzice robią wszystko, aby wypełnić obowiązki rodzicielskie i zaspokoić potrzeby dziecka. Również procedura „Niebieskie Karty” została zamknięta z uwagi na brak zasadności podejmowanych działań, gdyż powołana w trakcie trwania procedury grupa robocza ustaliła, że w rodzinie nie dochodzi do zachowań mających znamiona przemocy, a rodzice dbają o rozwój, zdrowie i edukację syna. Prawnicy Instytutu Ordo Iuris stali na stanowisku, że małżeństwo wykonuje swoją władzę rodzicielską w sposób prawidłowy, w związku z tym nie ma żadnego uzasadnienia dla ingerencji w sposób jej realizowania.

 

W niniejszej sprawie szkoła w sposób niezasadny wnosiła o wgląd w sytuację rodzinną naszych beneficjentów. Pismo ze szkoły skierowane do sądu doprowadziło do wszczęcia postępowania, które mogło zakończyć się ograniczeniem władzy rodzicielskiej. W toku postępowania udowodniliśmy, że rodzice w sposób prawidłowy wywiązują się z wykonywania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, a podniesione przez szkołę zarzuty nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości – podkreśliła mec. Magdalena Majkowska z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

 

Sąd Rejonowy w Wołominie podzielił to stanowisko i orzekł, że w przedmiotowej sprawie nie ma przesłanek do wydania zarządzeń opiekuńczych. W swoich ustnych motywach odniósł się do pisma szkoły, wskazując, że w toku przedmiotowego postępowania nie zostało wykazane, aby dochodziło do nieprawidłowości w zakresie wychowania małoletniego. Wskazał też, że pewne kwestie ze strony szkoły mogły być wyolbrzymiane z uwagi na sytuacje konfliktową między placówką a rodzicem. Wskazał jednak, że i ta kwestia się normuje oraz nie ma obecnie przełożenia na traktowanie w szkole ucznia.

 

Rodziców reprezentowali prawnicy Ordo Iuris mec. Jerzy Kwaśniewski, mec. Maciej Kryczka oraz mec. Magdalena Majkowska.

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

Udostępnij
Komentarze(0)

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie