29 kwietnia 2021

Xi Jinping: wszystkie kraje winny zmierzać z komunistycznymi Chinami we „właściwym kierunku”

(By VOA News [Public domain], via Wikimedia Commons)

Prezydent Xi Jinping podczas szczytu  Boao Forum dla Azji we wtorek ponownie opowiedział się za globalizacją i poradził Stanom Zjednoczonym oraz ich sojusznikom, by nie próbowali „rządzić innymi wokół”. Jednocześnie wskazał, że wszystkie kraje winny zmierzać z komunistycznymi Chinami we „właściwym kierunku” ku „świetlanej przyszłości”.

Forum Boao, to zainicjowana przez 25 krajów azjatyckich i Australię organizacją non-profit, ułatwiająca spotkania liderów rządowych, biznesowych i akademickich z Azji oraz innych kontynentów.

W ostatnim szczycie wzięło udział ponad 2000 urzędników i biznesmenów. Część gości połączyła się za pośrednictwem internetu, w tym przywódcy oraz szefowie Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Po odwołaniu forum w zeszłym roku z powodu kryzysu koronawirusowego Chiny sygnalizują, że są otwarte na biznes, wznawiając konferencję, zapowiadaną jako azjatycka wersja Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.

W przeszłości to właśnie podczas tego typu spotkań ogłaszano ważne inicjatywy globalistyczne, w tym ustanowienie i rozszerzenie programu łączenia giełd. W konferencji wzięli udział przedstawiciele amerykańskich koncernów, w tym Tim Cook z Apple Inc., Elon Musk z Tesla Inc., Stephen Schwarzman z Blackstone Group Inc. i Ray Dalio z Bridgewater Associates.

Otwierając Forum, główny mówca,  prezydent Xi Jinping podkreślił, że „prawdziwa przyjaźń zbliża ludzi, niezależnie od tego, jak bardzo są od siebie oddaleni”.

Przypomniał w 20. rocznicę  powołania Forum Boao, że pomogło ono w ciągu dwóch dziesięcioleci pogłębić integrację krajów azjatyckich i uczynić Azję „najbardziej dynamicznym oraz obiecującym regionem w gospodarce światowej.” Chiński lider podkreślił, że „Azja również stanęła po stronie reszty świata w obliczu terroryzmu, tsunami na Oceanie Indyjskim, międzynarodowego kryzysu finansowego, COVID-19 i innych tradycyjnych i nietradycyjnych zagrożeń bezpieczeństwa, co pomogło w utrzymaniu stabilności i bezpieczeństwa w regionie”.

Tegoroczna konferencja odbywała się pod hasłem: „Świat w transformacji: połączmy się, by wzmocnić globalne zarządzanie i rozwinąć współpracę w dziedzinie Szlaka i Pasa”.

Zdaniem Xi Jinpinga, pandemia i zachodzące zmiany w otoczeniu międzynarodowym, których „nie widziano od stulecia, wprowadziły świat w fazę płynności i transformacji”.

– Niestabilność i niepewność wyraźnie rosną. Ludzkość stoi w obliczu rosnącego deficytu zarządzania, deficytu zaufania, deficytu rozwojowego i deficytu pokoju. Wiele pozostaje do zrobienia, aby osiągnąć powszechne bezpieczeństwo i wspólny rozwój. To powiedziawszy, nie ma fundamentalnej zmiany w tendencji do wielobiegunowego świata; globalizacja gospodarcza wykazuje odnowioną odporność; a wezwanie do utrzymania multilateralizmu oraz usprawnienia komunikacji i koordynacji stało się silniejsze. Chociaż żyjemy w epoce pełnej wyzwań, jest to także wiek pełen nadziei – mówił.

Dając radę, w jakim kierunku powinna zmierzać ludzkość, chiński prezydent wskazał, że kluczowa jest „pamięć o wspólnych interesach ludzkości i dokonywaniu odpowiedzialnych oraz mądrych wyborów”.

– Chiny wzywają wszystkie kraje Azji i nie tylko, aby odpowiedziały na wezwanie naszych czasów, pokonały pandemię poprzez solidarność, wzmocniły globalne zarządzanie i nadal dążyły do ​​stworzenia wspólnoty o wspólnej przyszłości dla ludzkości – apelował.

Wyjaśnił, że „potrzebujemy konsultacji na równych zasadach, aby stworzyć przyszłość opartą na wspólnych korzyściach”, a „globalne zarządzanie powinno odzwierciedlać zmieniający się krajobraz polityczny i gospodarczy na świecie, być zgodne z historycznym trendem pokoju, rozwoju i współpracy korzystnej dla wszystkich stron, a także odpowiadać praktycznym potrzebom w podejmowaniu globalnych wyzwań”.

Apelował o „przestrzeganie zasad szeroko zakrojonych konsultacji, wspólnego wkładu i wspólnych korzyści, stanie na straży prawdziwego multilateralizmu i uczynienia globalnego systemu zarządzania bardziej sprawiedliwym”.

W opinii przywódcy komunistycznego państwa, „musimy chronić międzynarodowy system skoncentrowany na ONZ, zachować porządek międzynarodowy oparty na prawie międzynarodowym i podtrzymywać wielostronny system handlowy, którego rdzeniem jest Światowa Organizacja Handlu”.

Wszelkie zaś globalne sprawy sporne powinny być rozpatrywane w drodze szerokich konsultacji, a „o przyszłości świata powinny decydować wszystkie współpracujące ze sobą kraje.” – Nie możemy pozwolić, aby reguły ustanowione przez jeden lub kilka krajów zostały narzucone innym, ani pozwolić, aby jednostronność niektórych krajów nadała tempo rozwoju całemu światu. W dzisiejszym świecie potrzebujemy sprawiedliwości, a nie hegemonii. Duże kraje powinny zachowywać się stosownie do ich statusu i z większym poczuciem odpowiedzialności – komentował.

Prezydent Xi Jinping mówił o „potrzebie otwartości i innowacji,” by umożliwić rozwój i postęp, pobudzić gospodarkę po „pandemii”. Opowiedział się za liberalizacją handlu i inwestycji, pogłębianiem regionalnej integracji gospodarczej,  wzmacnianiem łańcuchów dostaw, przemysłu, przepływu danych i zasobów ludzkich w celu zbudowania otwartej gospodarki światowej.

– Musimy pogłębić powiązania na rzecz łączności i wzmocnienia powiązań infrastrukturalnych, aby nie blokować arterii działalności gospodarczej. Musimy wykorzystać historyczne możliwości nowej rundy rewolucji naukowej i technologicznej oraz transformacji przemysłowej, pobudzić gospodarkę cyfrową oraz zintensyfikować wymianę i współpracę w takich dziedzinach, jak sztuczna inteligencja, biomedycyna i nowoczesna energia, tak aby owoce nauki i innowacje technologiczne przekształcić w większe korzyści dla ludzi we wszystkich krajach – mówił.

Chiński przywódca podkreślił, że dalsza globalizacja i związana z nią integracja ekonomiczna jest „trendem historycznym nie do powstrzymania”, a „wznoszenie murów” lub „odłączanie” są sprzeczne z prawem ekonomii i zasadami rynkowymi”. Protekcjonizm – w jego opinii – zaszkodziłby wszystkim.

– Potrzebujemy solidarności i współpracy, aby stworzyć przyszłość zdrowia i bezpieczeństwa. W toczącej się walce z COVID-19 w końcu odniesiemy zwycięstwo. Musimy przedkładać ludzi i ich życie ponad wszystko inne, zwiększyć wymianę informacji i wspólne wysiłki, by poprawić zdrowie publiczne oraz współpracę medyczną, by w pełni Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) mogła odgrywać swoją kluczową rolę – podkreślił.

Xi Jinping przynaglał do wzmocnienia międzynarodowej współpracy w zakresie badań i rozwoju, produkcji i dystrybucji szczepionek oraz zwiększenia ich dostępności i przystępności w krajach rozwijających się, by wszyscy mogli być zaszczepieni.

Lider państwa, będącego największym emitentem dwutlenku węgla, wezwał do przyspieszenia „zielonej rewolucji” i większych ambicji w zakresie zmian klimatycznych oraz do wdrożenia porozumienia paryskiego w sprawie zmian klimatu, zastrzegając jednak, że „należy przestrzegać zasady wspólnej, ale zróżnicowanej odpowiedzialności, a także zająć się obawami krajów rozwijających się dotyczącymi kapitału, technologii i budowania potencjału.”

Pekin jako kraj rozwijający się miałby prawo do korzystania z Funduszu Klimatycznego, do którego kraje rozwinięte – a do takich niedawno zaliczono także Polskę – muszą wpłacać co roku dotacje.

– Potrzebujemy zaangażowania na rzecz sprawiedliwości, aby stworzyć przyszłość opartą na wzajemnym szacunku i wzajemnym uczeniu się. Różnorodność definiuje nasz świat i fascynuje ludzką cywilizację. Pandemia COVID-19 jeszcze bardziej uświadomiła ludziom na całym świecie, że musimy odrzucić mentalność związaną z zimną wojną i grę o sumie zerowej oraz przeciwstawić się nowej „zimnej wojnie” i konfrontacji ideologicznej w jakiejkolwiek formie. W stosunkach międzypaństwowych zasady równości, wzajemnego szacunku i wzajemnego zaufania muszą być postawione na pierwszym planie i w centrum uwagi. Kierowanie innymi lub wtrącanie się w sprawy wewnętrzne innych nie przyniosłoby nikomu żadnego wsparcia. Musimy bronić pokoju, rozwoju, równości, sprawiedliwości, demokracji i wolności, które są wspólnymi wartościami ludzkości oraz zachęcać do wymiany i wzajemnego uczenia się między cywilizacjami, by promować postęp cywilizacji ludzkiej – przekonywał komunistyczny lider.

Xi Jinping ogłosił, że po opanowaniu pandemii Chiny będą gospodarzem drugiej Konferencji Dialogu Cywilizacji Azjatyckich w ramach wysiłków na rzecz promowania dialogu między cywilizacjami w Azji i poza nią.

Ponownie apelował o włączenie się w projekty inicjatywy Pasa i Szlaku (BRI).  –Zapraszamy wszystkie zainteresowane kraje do wzięcia udziału we współpracy i czerpania z niej korzyści. Współpraca w ramach Pasa i Szlaku ma na celu rozwój, obopólne korzyści i niesie nadzieję – przekonywał.

Dodał, że Pekin będzie współpracować i przestrzegać zasad szeroko zakrojonych konsultacji, wspólnego wkładu i wspólnych korzyści oraz bronić filozofii otwartej, zielonej i czystej współpracy, starając się, by współpraca w zakresie Pasa i Szlaku była na wysokim poziomie, zorientowana na ludzi i zrównoważona.”

– Zbudujemy ściślejsze partnerstwo na rzecz współpracy zdrowotnej. Chińskie firmy rozpoczęły już wspólną produkcję szczepionek w krajach uczestniczących w BRI, takich jak: Indonezja, Brazylia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Malezja, Pakistan i Turcja. Będziemy rozszerzać współpracę z różnymi stronami w zakresie zwalczania chorób zakaźnych, zdrowia publicznego, medycyny tradycyjnej i innych dziedzin, aby wspólnie chronić życie i zdrowie ludzi we wszystkich krajach. Zbudujemy ściślejsze partnerstwo w zakresie łączności. Chiny będą współpracować ze wszystkimi stronami, aby promować „twardą łączność” infrastrukturalną i „miękką łączność” zasad oraz standardów, zapewniając niezakłócone kanały współpracy handlowej i inwestycyjnej, aktywnie rozwijając handel elektroniczny Jedwabnego Szlaku, a wszystko to w celu otwarcia świetlanej perspektywy zintegrowanego rozwoju. Zbudujemy ściślejsze partnerstwo na rzecz zielonego rozwoju. Moglibyśmy wzmocnić współpracę w zakresie zielonej infrastruktury, zielonej energii i zielonych finansów, a także ulepszyć BRI International Green Development Coalition, the Green Investment Principles for the Belt and Road Development, oraz inne wielostronne platformy współpracy, aby uczynić ekologię cechą definiującą współpracę w zakresie Pasa i Szlaku – kontynuował. Mówił o bliższym partnerstwie, otwartości i spójności.

Przywołał raport Banku Światowego, który sugeruje, że do 2030 r. projekty Pasa i Szlaku mogą pomóc „wyzwolić” 7,6 miliona ludzi ze skrajnego ubóstwa i 32 miliony z umiarkowanego ubóstwa na całym świecie. Twierdził, że włączenie się w projekt Pasa i Szlaku pozwoli przyczynić się do wspólnego dobrobytu ludzkości.

Nie zapominając wspomnieć, że w tym roku przypada setna rocznica powstania Komunistycznej Partii Chin, zadeklarował, że „przez ostatnie stulecie KPCh walczyła wbrew wszelkim przeciwnościom, nieustannie dążąc do zapewnienia szczęścia dla Chińczyków, odmłodzenia narodu chińskiego i wspólnego dobra dla świata. W rezultacie naród chiński dokonał wielkiej transformacji w kierunku stania się bogatszym, silniejszym, a tym samym wniósł znaczący wkład w ludzką cywilizację i postęp”. – Chiny – obiecał –  będą nadal odgrywać swoją rolę w budowaniu pokoju na świecie, w promowaniu globalnego rozwoju i w obronie porządku międzynarodowego.

To zobowiązanie do „promocji pokoju, rozwoju, współpracy i wzajemnych korzyści”, ma się opierać na pięciu zasadach pokojowego współistnienia oraz na promocji „nowego typu stosunków międzynarodowych”. Zapowiedział, że Chiny będą „kontynuować współpracę z WHO i innymi krajami w zakresie zwalczania COVID, honorować swoje zobowiązanie do uczynienia szczepionek globalnym dobrem publicznym i robić więcej, aby pomóc krajom rozwijającym się pokonać wirusa”.

– Bez względu na to, jak silne mogłyby się stać Chiny, nigdy nie będą szukać hegemonii, ekspansji ani strefy wpływów. Chiny też nigdy nie wezmą udziału w wyścigu zbrojeń. Chiny wezmą aktywny udział w wielostronnej współpracy w zakresie handlu i inwestycji, w pełni wdrożą ustawę o inwestycjach zagranicznych i towarzyszących jej zasadach i przepisach, jeszcze bardziej okroją negatywną listę inwestycji zagranicznych, będą nadal rozwijać Hainan Free Trade Port i opracowywać nowe systemy dla otwartej gospodarki o wyższym standardzie – deklarował.

Xi Jinping obiecał, że gdy kraje będą  współpracować z Chinami, „podążać we właściwym kierunku”, wówczas „gigantyczny statek ludzkiego rozwoju pozostanie na właściwym torze i będzie płynął w kierunku lepszej przyszłości”.

Prezydent Chin wyraźnie zaznaczył, że nie zamierza ustępować  ze swojej polityki, podkreślając, że już zmienił się międzynarodowy układ sił i domaga się, by cała społeczność międzynarodowa zaakceptowały Chiny nie jako wschodzące, lecz rzeczywiste supermocarstwo, które chce aktywnie decydować o kierunku rozwoju świata. To zdanie o „globalnym zarządzaniu”, które „powinno odzwierciedlać zmieniający się krajobraz polityczny i gospodarczy” jest wystarczająco wymowne.

We wcześniejszych istotnych przemówieniach przywódca komunistycznego państwa wielokrotnie podkreślał, że chce realizować założenia Agendy 2030 dla Zrównoważonego Rozwoju.

Źródło: xinhuanet.com

AS

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

Udostępnij
Komentarze(13)

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie
Więcej komentarzy