22 listopada 2020

Mocny głos polskich lekarzy w obronie życia dzieci nienarodzonych! [PRZECZYTAJ]

(fot. printscreen http://kslpmazowsze.pl/)

Doktor Barbara Antoniak, specjalista ginekologii i położnictwa, skierowała list otwarty – protest do Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w związku z jego stanowiskiem krytycznym wobec orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy aborcyjnej. Głos lekarzy z NRL w tej sprawie nie reprezentuje środowiska lekarskiego i wykracza poza ustawowe zadania NRL. Wielu lekarzy, członków okręgowych izb lekarskich w Polsce dołączyło do tego protestu.

 

Protest dotyczy opublikowania w „Gazecie Lekarskiej” stanowiska Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. Autorka listu wskazuje, że stanowisko to jest niezgodne z ustawowymi zadaniami NRL i mija się z prawdą.

 

W Kodeksie Etyki Lekarskiej i składanym przez lekarzy przyrzeczeniu, wywodzących się z myśli Hipokratesa, zawarte jest zobowiązanie, by „służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu od chwili poczęcia”. Oznacza to zakaz dokonywania przez lekarza zarówno aborcji, jak i eutanazji. Stanowisko Prezydium NRL popierające aborcję jest zatem sprzeczne z Kodeksem Etyki Lekarskiej i ustawowym zadaniem tego organu” – czytamy w liście.

 

Autorka protestu zwraca uwagę, że zadaniem NRL nie jest wypowiadanie się w sprawie „wolności obywatelskich”. Podkreśla, że między zdiagnozowaną niepełnosprawnością dziecka nienarodzonego a tą samą niepełnosprawnością rozpoznaną u dziecka już narodzonego nie ma różnicy. „Pacjent i jego choroba są tacy sami” – wskazuje. „Dziś konflikt dotyczy możliwości pozbawienia życia pacjenta, przed 22 tygodniem jego życia prenatalnego; zapewne wkrótce spór przesunie się na późniejszy wiek chorego, jak to już się dzieje w niektórych krajach. Prezydium NRL nie może nie zdawać sobie sprawy z konsekwencji swojej wypowiedzi” – zaznacza dr Antoniak.

 

W jej ocenie stanowisko NRL wyraża postawę, która w konsekwencji niesie ze sobą akceptację niczym nieograniczonych eksperymentów medycznych, klonowania ludzi, stosowania w medycynie zasad eugeniki.

 

„Zakaz zabijania dzieci nienarodzonych w żadnym stopniu nie ogranicza rozwoju diagnostyki prenatalnej, chyba, że w opinii Prezydium NRL celem diagnostyki prenatalnej jest eugenika a nie leczenie chorych dzieci” – dodaje lekarka.

 

Podkreśla też, że wbrew stanowisku NRL nie można nazwać „uporczywą terapią” kontynuowania ciąży po rozpoznaniu u dziecka wady letalnej.

 

„Terminacja ciąży jest inwazją przyczyniającą się do cierpienia dziecka, skazuje się go zwykle na śmierć z uduszenia i bez łagodzenia jego bólu, odziera dziecko z godności a rodzinę pozostawia zwykle bez pomocy psychologicznej, bez możliwości dobrego przeżycia żałoby, za to z traumą dokonania aborcji” – wskazuje.

 

Dr Antoniak odnosi się też do ulicznych protestów po orzeczeniu Trybunału.

 

„Z treści wypowiedzi Prezydium NRL wynika, że została ona sprowokowana nie tyle orzeczeniem Trybunału, co późniejszymi protestami na ulicach. Na transparentach protestujących pojawiało się hasło: „to jest wojna”. Istotnie, to jest wojna, w której ofiarami są matki i ich dzieci, a agresorami wszyscy, którzy optują za zabijaniem. My jako lekarze, a zwłaszcza nasi reprezentanci – Naczelna Rada Lekarska, mamy obowiązek stanąć w szeregach tej wojny po właściwej stronie, mamy walczyć o życie i godność naszych pacjentów, bez wartościowania i kalkulowania, kto zasługuje na naszą pomoc a kto nie” – pisze lekarka.

 

„Refleksja nad toczącym się w przestrzeni publicznej sporem dotyczącym życia ludzkiego prowadzi do wniosku, iż jesteśmy świadkami niszczenia tradycyjnej etyki personalistycznej przez utylitaryzm. Jeśli zgodzimy się na to, że możemy jako lekarze decydować, które życie jest niewarte życia, to zaczniemy uczestniczyć w procedurach eutanazji i aborcji na życzenie, co już się stało w kilku krajach Europy oraz w Kanadzie. Jeśli sprzeniewierzymy się naszemu powołaniu służbie życia, staniemy się wykonawcami wyroków na chorych pacjentach” – dodaje dr Antoniak.

 

List stwierdza wreszcie, że stanowisko NRL jest po prostu oparte na „przesłankach pozamedycznych, nacechowane ideologicznie, niezgodne z zadaniami samorządu lekarskiego i przysięgą lekarską”.

 

„Wobec powyższego jako lekarz czuję się zmuszona zgłosić niniejszy protest” – podsumowuje dr Barbara Antoniak.

 

 

 

Poniżej cały list:

 

 

List otwarty do Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.                               Warszawa 18.XI.2020

 

Zgłaszam protest w związku z opublikowanym w Gazecie Lekarskiej nr 11/2020 Stanowiskiem nr 118/20/P-VIII Prezydium NRL z dnia 27.10.2020 w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22.10.2020 w sprawie planowania rodziny, ochrony płodu ludzkiego i warunków dopuszczalności przerywania ciąży. Wypowiedź Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej (dalej NRL) jest niezgodna z jej ustawowymi zadaniami i w wielu punktach mija się z prawdą.

 

W myśl art. 39 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708), Naczelna Rada Lekarska (…) 1) sprawuje pieczę nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza przez członków samorządu lekarzy; 2) upowszechnia zasady etyki lekarskiej oraz dba o ich przestrzeganie.

 

W Kodeksie Etyki Lekarskiej i składanym przez lekarzy przyrzeczeniu, wywodzących się z myśli Hipokratesa, zawarte jest zobowiązanie, by „służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu od chwili poczęcia”. Oznacza to zakaz dokonywania przez lekarza zarówno aborcji, jak i eutanazji. Stanowisko Prezydium NRL popierające aborcję jest zatem sprzeczne z Kodeksem Etyki Lekarskiej i ustawowym zadaniem tego organu.

 

W opinii Prezydium NRL, w przypadku ciężkiego uszkodzenia płodu „wolnością obywatelską jest możliwość podejmowania decyzji” o przerwaniu ciąży przez matkę. Czy wypowiadanie się na temat wolności obywatelskiej jest zadaniem Prezydium NRL?  Czy w przypadku osób, które z powodu wypadku lub ciężkiej choroby znajdą się w podobnym stanie, jak te ciężko chore dzieci, Prezydium NRL również uzna decyzję bliskich o poddaniu ich eutanazji za wyraz realizacji wolności obywatelskich?

 

Jaka jest różnica między zdiagnozowaną prenatalnie niepełnosprawnością dziecka

a tą samą niepełnosprawnością, rozpoznaną po urodzeniu? Różnicą jest jedynie czas postawienia diagnozy – pacjent i jego choroba są tacy sami. Dziś konflikt dotyczy możliwości pozbawienia życia pacjenta, przed 22 tygodniem jego życia prenatalnego; zapewne wkrótce spór przesunie się na późniejszy wiek chorego, jak to już się dzieje w niektórych krajach. Prezydium NRL nie może nie zdawać sobie sprawy z konsekwencji swojej wypowiedzi.

 

Stwierdzenie przez Prezydium NRL, że „wszelkie działania medyczne powinny opierać się o najnowszą wiedzę medyczną i odkrycia cywilizacyjne” budzi niepokój, ze względu na pominięcie kwestii odpowiedzialności i brak odniesienia do kodeksu etyki lekarskiej. Takie postawienie sprawy niesie za sobą akceptację  przeprowadzania niczym nieograniczonych eksperymentów medycznych, klonowania człowieka, stosowania w medycynie zasad eugeniki.

 

Prezydium NRL w swoim stanowisku wykracza daleko poza meritum orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego (stwierdzenie niezgodności aktualnej ustawy z Konstytucją RP). Prezydium NRL wyciąga na podstawie orzeczenia bezpodstawne daleko sięgające wnioski o ograniczeniu dostępu do informacji dla kobiet, a lekarzy straszy rzekomą odpowiedzialnością karną za informowanie kobiet o możliwości dokonania aborcji eugenicznej za granicą, co ma znamiona manipulacji. Zakaz zabijania dzieci nienarodzonych w żadnym stopniu nie ogranicza rozwoju diagnostyki prenatalnej, chyba, że w opinii Prezydium NRL celem diagnostyki prenatalnej jest eugenika a nie leczenie chorych dzieci.

 

Prezydium NRL nazywa kontynuację ciąży w przypadku choroby letalnej dziecka „uporczywą terapią”. Tymczasem według definicji wypracowanej w dniu 29.06.2008 w formie konsensusu Polskiej Grupy Roboczej ds. Problemów Etycznych Końca Życia uporczywa terapia to stosowanie procedur medycznych w celu podtrzymywania funkcji życiowych nieuleczalnie chorego, które przedłuża jego umieranie, wiążąc się z nadmiernym cierpieniem lub naruszeniem godności pacjenta. Uporczywa terapia nie obejmuje podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych, łagodzenia bólu i innych objawów oraz karmienia i nawadniania, o ile służą dobru pacjenta. Kontynuacja ciąży nie jest procedurą medyczną, nie przyczynia się do cierpienia dziecka, nie narusza godności dziecka ani jego rodziny, przeciwnie, podkreśla jego godność. W przypadku kontynuacji ciąży, po porodzie hospicyjnym  dziecko zostaje objęte paliatywną opieką, łagodzącą jego ewentualne cierpienia a rodzina objęta zostaje pomocą psychologiczną i duchową ułatwiającą przejście przez czas żałoby. Natomiast terminacja ciąży jest inwazją przyczyniającą się do cierpienia dziecka, skazuje się go zwykle na śmierć z uduszenia i bez łagodzenia jego bólu, odziera dziecko z godności a rodzinę pozostawia zwykle bez pomocy psychologicznej, bez możliwości dobrego przeżycia żałoby, za to z traumą dokonania aborcji.

 

Apel Prezydium NRL o rozwiązania legislacyjne ułatwiające funkcjonowanie rodzinom, już po narodzeniu ciężko i nieuleczalnie chorych dzieci, ma tylko wtedy sens, jeśli te dzieci będą się rodziły, a nie będą masowo eksterminowane.

 

Prezydium NRL stwierdza, że jako lekarze jesteśmy świadkami dramatów rodzin, rozpadu związków małżeńskich, pozostawiania chorych dzieci i najczęściej ich matek samym sobie w trudnej sytuacji osobistej i ekonomicznej (…), braku wysokiej jakości pomocy lekarskiej, psychologicznej oraz fizjoterapeutycznej. Czy w opinii Prezydium, aborcja stanowi tu jakieś rozwiązanie? Odpowiedź brzmi – wręcz przeciwnie; to aborcja w opinii psychologów doprowadza do utraty więzi w rodzinie i rozpadu małżeństw.

 

Z treści wypowiedzi Prezydium NRL wynika, że została ona sprowokowana nie tyle orzeczeniem Trybunału, co późniejszymi protestami na ulicach. Na transparentach protestujących pojawiało się hasło: „to jest wojna”. Istotnie, to jest wojna, w której ofiarami są matki i ich dzieci, a agresorami wszyscy, którzy optują za zabijaniem. My jako lekarze, a zwłaszcza nasi reprezentanci – Naczelna Rada Lekarska, mamy obowiązek stanąć w szeregach tej wojny po właściwej stronie, mamy walczyć o życie i godność naszych pacjentów, bez wartościowania i kalkulowania, kto zasługuje na naszą pomoc a kto nie. Refleksja nad toczącym się w przestrzeni publicznej sporem dotyczącym życia ludzkiego prowadzi do wniosku, iż jesteśmy świadkami niszczenia tradycyjnej etyki personalistycznej przez utylitaryzm. Jeśli zgodzimy się na to, że możemy jako lekarze decydować, które życie jest niewarte życia, to zaczniemy uczestniczyć w procedurach eutanazji i aborcji na życzenie, co już się stało w kilku krajach Europy oraz w Kanadzie. Jeśli sprzeniewierzymy się naszemu powołaniu służbie życia, staniemy się wykonawcami wyroków na chorych pacjentach.

 

Stanowisko wyrażone przez Prezydium NRL jest oparte na przesłankach pozamedycznych, nacechowane ideologicznie, niezgodne z zadaniami samorządu lekarskiego i przysięgą lekarską. Wobec powyższego jako lekarz czuję się zmuszona zgłosić niniejszy protest.

 

( Protest dr Barbara Antoniak 18.XI.2020 wobec stanowiska Prezydium NRL z 27. X. 2020  )

 

Z poważaniem,  dr Barbara Antoniak, specjalista ginekologii i położnictwa, Warszawa.

 

Wspólnie z dr Barbarą Antoniak  jako lekarze protestujemy :

 

Protest lekarzy członków Izb Lekarskich w Polsce 21.XI.2020 wobec stanowiska Prezydium NRL z 27.X.2020

 

prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna, Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży GUMED, Gdańsk

prof. dr hab. n. med. Irena Jankowska, specjalista gastroenterologii dziecięcej, hepatolog, Warszawa

prof. dr hab. n. med. Anna Liberek, spec. pediatrii i gastroenterologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. n. med. Tomasz Liberek, Klin. Nefrologii, Transplant. i Ch. Wewn. Gdański Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. n. med. Andrzej T. Radzikowski, specjalista pediatrii i gastroenterologii, Warszawa,

prof. dr hab. n. med. Bogdan Chazan, specjalista ginekologii i położnictwa, Warszawa,

prof. dr hab. n. med. Alina Midro, specjalista genetyki klinicznej, Białystok,

dr n. med. Henryk Midro, specjalista psychiatrii, Białystok,

dr n. med. Ewa Wasilewska, specjalista chorób wewnętrznych i hematologii, Białystok,

dr hab. Andrzej Lewandowicz, specjalista chorób wewnętrznych i geriatrii, Warszawa,

dr n.med. Alicja Moszczyńska -Kowalska, specjalista okulista, Warszawa

dr n. med. Małgorzata Kępińska, specjalista pediatrii neonatologii, Wołomin

dr n. med. Elżbieta Kortyczko, specjalista pediatrii, specjalista neonatologii, Częstochowa

dr n.med. Anita Stola, specjalista pediatrii i neonatologii, Arizona,

dr n.med. Irena Bołtruszko, specjalista pediatrii, Warszawa,

dr n. med. Iwona Leszczyńska, specjalista otolaryngolog, Warszawa,

dr n.med. Dorota Rudzka, pediatra, specjalista medycyny rodzinnej, Wrocław

dr n.med. Waldemar Gołębiowski, specj. pediatrii, onkologii i hematol. oraz med. paliatywnej, Wrocław

dr n.med. Tomasz Dyrda, specjalista pediatrii, Cieszyn

dr n. med. Stanisław Nitek, specjalista laryngolog, Ząbki,

dr Katarzyna Nitek, specjalista pulmonolog, Ząbki,

dr Grażyna Rybak, specjalista pediatrii, Warszawa,

dr Marzenna Koszańska, specjalista pediatrii, Warszawa,

dr Anna Gręziak, specjalista anestezjolog, Warszawa,

dr Waldemar Skibiszewski, spec. pediatrii, Ordynator Oddz. Pediatrii Głogowski Szpital Powiatowy, Głogów

dr Barbara Rogala, specjalista pediatrii i nefrologii, Wrocław

dr Grażyna Zofia Rojek, specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii, Zielonka,

dr Maria Jakubiak, specjalista medycyny rodzinnej, Warszawa,

dr Maria Kozera, specjalista chirurgii dziecięcej i onkologii, Warszawa,

dr Aleksandra Dziarczykowska-Kopeć, specjalista ginekologii i położnictwa, Warszawa,

dr Małgorzata Bocheńska, internista, Warszawa,

dr Anna Żochowska, specjalista pediatrii i neonatologii, Garwolin,

dr Dariusz Rygier, pediatra specjalista medycyny rodzinnej, Garwolin

dr Ewa Piesiewicz-Grzonkowska, pediatra, specjalista psychiatrii dziecięcej, Józefów,

dr Ewa Górecka, specjalista okulista, Ząbki,

dr Wiesława Kwolak, specjalista chorób wewnętrznych, Warszawa,

dr Anna Szopa-Tyszecka. specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc, Warszawa,

dr Aleksandra Baryła, specjalista ginekologii i położnictwa, NFPMC, Warszawa,

dr Ewa Ślizień-Kuczapska, specjalista ginekologii i położnictwa, Warszawa,

dr Anna Rutowska, specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc, Warszawa,

dr Grażyna Kozak, specjalista chorób wewnętrznych, Radzymin,

dr Bogumiła Sawicka, specjalista psychiatrii, Radzymin,

dr Hanna Polanowska, specjalista dermatolog, Warszawa,

dr Agnieszka Leleń, specjalista pediatrii, Ząbki,

dr Andrzej Niemirski, specjalista medycyny Rodzinnej, Radom,

dr Aneta Boruta, laryngolog, Siedlce,

dr Magdalena Konecka, specjalista pediatrii, Wrocław,

dr Renata Mozrzymas, specjalista pediatrii metabolicznej, gastrolog, Wrocław,

dr Hanna Konieczna, specjalista pediatrii, Wrocław,

dr Iwona Krzyżowska-Dąbrowska, specjalista pediatrii, Warszawa,

dr Barbara Leszczyńska, specjalista pediatrii, Warszawa,

dr Iwona Daniluk, specjalista onkologii dziecięcej, Mysłowice,

dr Leszek Kopeć, specjalista medycyny rodzinnej, Radom,

dr Albert Kopeć, lekarz, Radom

dr Marta Kolata, psychiatra, Warszawa,

dr Jadwiga Kazana, lekarz stomatolog, specjalista protetyki stomatologicznej, Radom,

dr Lucyna Wiśniewska, specjalista neurologii, spec. organizacji i zarzadzania w ochronie zdrowia, Radom.

dr Danuta Krajewska, specjalista chirurgii, Radom,

dr Barbara Borzęcka, specjalista pediatrii Radom,

dr Teresa Stępień, specjalista pediatrii, specjalista medycyny rodzinnej, Radom,

dr Jadwiga Szczerbicka, internista, specjalista medycyny rodzinnej, Radom.

 

Źródło: http://kslpmazowsze.pl/

 

Pach

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

Udostępnij
Komentarze(16)

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie
Więcej komentarzy