Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej

Wydawca – Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi


Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi rozpoczęło działalność w lipcu 1999 roku w Krakowie z inspiracji działających na całym świecie Stowarzyszeń Obrony Tradycji, Rodziny i Własności (TFP). Inicjatorami powstania organizacji byli m.in. Leonard Przybysz, Sławomir Olejniczak, Sławomir Skiba i Arkadiusz Stelmach. Dwa lata później, w listopadzie 2001 roku został powołany do życia Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Księdza Piotra Skargi.

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi jest pozarządową skupiającą katolików świeckich. Prowadzi działalność w oparciu o doktrynę Świętego Kościoła Katolickiego oraz wskazania wynikające z dekretu soborowego Apostolicam Actuositatem o apostolstwie świeckich i nie mamy żadnych związków z innymi wyznaniami.

SKCh działa w zgodzie z prawem państwowym. Z tego punktu widzenia posiada status organizacji o celach niezarobkowych (tzw. non profit) i działa w oparciu o prawo cywilne, natomiast z punktu widzenia prawa kościelnego stanowi stowarzyszenie prywatne wiernych, nieposiadające kościelnej osobowości prawnej i niepodlegające prawu kanonicznemu.

Taka forma działania i propagowania wartości chrześcijańskich jest z powodzeniem praktykowana na całym świecie, między innymi w USA, Brazylii, Niemczech, Chorwacji, we Włoszech, Francji.

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej i jego cele

Celem Stowarzyszenia jest obrona zasad chrześcijańskich w życiu publicznym. Promujemy i bronimy – podstawowych dla cywilizacji chrześcijańskiej! – wartości związanych z tradycją, rodziną i własnością. Czynimy to poprzez działalność społeczną, religijno-oświatową, kulturalną i charytatywną. – Od początku przyświeca nam hasło „Przebudźmy sumienia Polaków” – mówi prezes Stowarzyszenia Sławomir Olejniczak.

Na różne sposoby propagujemy tradycyjną pobożność katolicką, przypominamy piękne, często już zapomniane, nabożeństwa i modlitwy. Każdego roku do osób zainteresowanych tą tematykę, w tym także do naszych Darczyńców, rozsyłamy wykonane z dużą starannością sakramentalia, broszury, publikacje książkowe. Znakiem rozpoznawczym takich inicjatyw podejmowanych przez nasze Stowarzyszenie stały się m.in. kalendarz ścienny 365 dni z Maryją oraz Cudowny Medalik, wybity według wzoru podyktowanego w objawieniach św. Katarzynie Laboure.

Jedną z form realizacji wspomnianych wyżej celów statutowych jest rozwój poprzez niezależne media, takie jak portal internetowy PCh24.pl oraz telewizja internetowa PCh24TV.