28 października 2018

Po synodzie: „odważne nawrócenie kulturowe” – jaka rola kobiet w Kościele?

(REUTERS / FORUM)

Do zwiększenia roli kobiet w Kościele zachęcał uczestników synodu między innymi kardynał Reinhard Marx. W kończącym synod dokumencie znalazło się takie właśnie wezwanie.

 

Ojcowie synodalni przegłosowali punkt 148. dokumentu końcowego, w następującym brzmieniu:

„Kościół, który stara się żyć w stylu synodalnym, nie zaniedbuje refleksji nad kondycją i rolą kobiet w Kościele, a w konsekwencji także w społeczeństwie. Młodzi ludzie i młodzież proszą o to z wielką siłą. Opracowane refleksje wymagają wprowadzenia w życie poprzez pracę nad odważnym nawróceniem kulturowym i zmianą codziennej praktyki duszpasterskiej. Szczególne znaczenie w tym względzie ma obecność kobiet w organach kościelnych wszystkich szczebli, w tym na stanowiskach kierowniczych, oraz udział kobiet w procesach podejmowania decyzji przy jednoczesnym poszanowaniu roli sprawowanego urzędu. Jest to obowiązek wynikający ze sprawiedliwości, inspirowany zarówno sposobem, w jaki Jezus odnosił się do mężczyzn i kobiet swoich czasów, jak i znaczeniem roli niektórych postaci kobiecych w Biblii, w historii zbawienia i w życiu Kościoła”.

 

Autorzy dokumentu nie zdefiniowali czym jest postulowane przez nich „odważne nawrócenie kulturowe”, nie skonkretyzowali również na czym polegać ma „zmiana codziennej praktyki duszpasterskiej”.

 

Z tego zapisu dokumentu z pewnością zadowolony jest przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec, kardynał Reinharad Marx. Kilka dni temu na konferencji prasowej stwierdził, że Kościół „w ostatnich 50 latach zmarnował okazję na czerpanie z siły i mądrości kobiet”. Zapytano go wówczas o to czy kobiety mogą być kapłanami w Kościele, ale na to pytanie odpowiedział nie wprost. Zaznaczył, że na synodzie o tym się nie mówiło, ale że istnieje bardzo duża potrzeba podzielenia się przez mężczyzn władzą w Kościele z kobietami. Podał przykład własnej diecezji, w której „osiem kobiet pełni bardzo ważne funkcje pastoralne”.

 

Watykanista Edward Pentin, już po ogłoszeniu dokumentu końcowego synodu napisał na Twitterze, że według poinformowanego źródła wewnątrz synodu „niemieccy ojcowie synodalni osiągnęli wszystko na czym im podczas tego synodu zależało. Mówią wiele o rewolucji słuchania, ale to w istocie jest rewolucja”.

 

Przeciwko takiemu brzmieniu punktu 148 dokumentu końcowego synodu głosowało 38 ojców synodalnych (201 było za).

 

 

 

Krystian Kratiuk, Rzym

 

 

 

Dokument końcowy synodu dostępny jest na razie wyłącznie we włoskiej wersji językowej, tłumaczenie jego fragmentów zostało wykonane przez redakcję PCh24.pl. Poniżej oryginalne, włoskie brzmienie punktu dokumentu dotyczącego kobiet:

 

Una Chiesa che cerca di vivere uno stile sinodale non potrà fare a meno di riflettere sulla condizione e sul ruolo delle donne al proprio interno, e di conseguenza anche nella società. I giovani e le giovani lo chiedono con grande forza. Le riflessioni sviluppate richiedono di trovare attuazione attraverso un’opera di coraggiosa conversione culturale e di cambiamento nella pratica pastorale quotidiana. Un ambito di particolare importanza a questo riguardo è quello della presenza femminile negli organi ecclesiali a tutti i livelli, anche in funzioni di responsabilità, e della partecipazione femminile ai processi decisionali ecclesiali nel rispetto del ruolo del ministero ordinato. Si tratta di un dovere di giustizia, che trova ispirazione tanto nel modo in cui Gesù si è relazionato con uomini e donne del suo tempo, quanto nell’importanza del ruolo di alcune figure femminili nella Bibbia, nella storia della salvezza e nella vita della Chiesa.

 

Czytaj także:

Synod się skończył. Synodalność będzie trwać

 

Watykan: rozdział o „synodalności Kościoła” wywołał kontrowersje wśród biskupów

Dokument synodu nie mówi o „osobach LGBT”. Ale mówi o „orientacji seksualnej” i homoseksualistach

 

Po synodzie: „odważne nawrócenie kulturowe” – jaka rola kobiet w Kościele?

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

Udostępnij
Komentarze(0)

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie